Výtah ze stanov

PDF versionPDF version

Česká bankovní asociace je dobrovolným sdružením právnických osob, podnikajících v peněžnictví a v oblastech úzce navazujících.

Členství v asociaci je dobrovolné a má dvě formy: plné členství, vyhrazené právnickým osobám, podnikajícím v peněžnictví na základě povolení podnikat jako banka, vydaného Českou národní bankou a členství přidružené. Přidružené členství je přístupné i dalším právnickým osobám podnikajícím v oblastech návazných či úzce spjatých s bankovnictvím a reprezentacím zahraničních bank. Členství vzniká přijetím přihlášky uchazeče shromážděním členů asociace, zaniká vystoupením, vyloučením, či zánikem člena (tj. též odebráním povolení působit jako banka), zrušením rozhodnutí o přijetí přidruženého člena shromážděním členů asociace a zrušením asociace. Členství může být ze závažných důvodů (např. při uvalení nucené správy) rozhodnutím prezidia pozastaveno.

 

PŘEDMĚTEM ČINNOSTI ASOCIACE JE ZEJMÉNA

 • zastupovat a prosazovat společné zájmy členů ve vztahu k parlamentu, vládě, dalším orgánům exekutivy, České národní bance a dalším právním subjektům,
 • reprezentovat zájmy svých členů ve vztahu k zahraničí a zabezpečovat zastoupení asociace v mezinárodních odborných orgánech a organizacích, zejména pak členství v Evropské bankovní federaci a v Evropském platebním výboru,
 • podporovat profesní přípravu pracovníků bank způsoby a formou odpovídající aktuálním potřebám trhu a poptávce členů, včetně zajišťování a organizace přednášek, seminářů, vzdělávacích a osvětových kurzů a zkoušek v souladu s vlastními vzdělávacími programy i příslušnou legislativní úpravou,
 • prezentovat odborné i laické veřejnosti společné postoje členů, vyjadřovat se k otázkám souvisejícím přímo s bankovním sektorem i k otázkám obecnějšího charakteru, poskytovat informace sdělovacím prostředkům a vydávat publikace související s vlastní odbornou i analytickou činností,
 • sledovat a posuzovat stávající či navrhované zákony či podzákonné právní předpisy, týkající se podstatnou měrou bankovního sektoru a reagovat na ně ve smyslu bodu 1) tohoto článku,
 • vykonávat činnosti směřující ke standardizaci postupů v bankovnictví, zvláště k harmonizaci s předpisy a uzancemi, vyplývajícími z členství v Evropské unii,
 • působit k odstraňování rozporů mezi členy asociace,
 • vyvíjet další činnosti k podpoře zájmu členů asociace. 

 

ČLEN ASOCIACE MÁ PRÁVO

 • účastnit se aktivit, které asociace vyvíjí v rámci předmětu své činnosti,
 • podílet se na výsledcích činnosti asociace a na poskytovaných výhodách a službách,
 • podávat podněty a připomínky k činnosti asociace,
 • podílet se na kontrole a řízení asociace,
 • volit orgány asociace a být do nich volen; toto právo nepřísluší přidruženým členům.

 

ČLEN ASOCIACE MÁ POVINNOST

 • dodržovat stanovy asociace, kodex bankovní etiky asociace, usnesení orgánů asociace a platit členské příspěvky,
 • podílet se dle svých zájmů, odbornosti a možností na plnění cílů a úloh asociace,
 • poskytovat kanceláři asociace informace, o jejichž potřebě bylo rozhodnuto shromážděním nebo prezidiem asociace,
 • jednat v souladu se zájmy asociace.

 

ORGÁNY ASOCIACE TVOŘÍ

 • shromáždění členů asociace,
 • prezidium asociace,
 • prezident a vice-prezident asociace,
 • dozorčí výbor asociace

Shromáždění členů je nejvyšším orgánem asociace. Je tvořeno představiteli statutárních orgánů členů asociace. Schází se dle potřeby, zpravidla dvakrát za rok (na jaře a na podzim). Prezidium asociace je statutárním orgánem, který řídí činnost asociace a jedná jejím jménem. Je nejméně pětičlenné, nejvýše devítičlenné. Volební období je tříleté. Prezident a vice-prezident (a generální tajemník, který vede kancelář asociace) zastupují asociaci navenek a jednají jejím jménem. Dozorčí výbor je nejméně tříčlenný, nejvýše sedmičlenný. Volební období je tříleté, jeho začátek a konec však nespadá v jedno s počátkem a koncem volebního období prezidia. Dozorčí výbor se schází dle potřeby, nejméně však dvakrát ročně.

Prezidium asociace zřizuje dočasné nebo stálé komise pro různé úseky odborné problematiky. Jejich členy jsou pracovníci členů asociace. Předsedy komisí schvaluje prezidium asociace. Komise nemají vlastní aparát, pracovní podporu jim poskytuje kancelář asociace.

Aparát asociace tvoří generální tajemník, jmenovaný prezidiem asociace na tři roky a kancelář asociace, kterou řídí. Generální tajemník je řízen prezidiem prostřednictvím prezidenta asociace. Kancelář asociace zabezpečuje operativní činnost asociace a podporu její zájmové činnosti.

Finanční hospodaření asociace se řídí rozpočtem, který po posouzení dozorčím výborem na doporučení prezidia schvaluje shromáždění členů. Na finanční zabezpečení asociace přispívají členové formou členského vkladu (při přijetí) a členských příspěvků (roanu), event. formou mimořádných příspěvků. Platba přidruženého člena se rovná maximálně polovině platby plného člena. Uplatňuje se princip rovnováhy mezi výdaji a příjmy.

Plné znění Stanov ČBA naleznete ZDE.