O ČBA

PDF versionPDF version

ČESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE

Česká bankovní asociace vznikla v roce 1990 pod původním názvem Bankovní asociace. Od roku 1992 působí jako dobrovolné sdružení právnických osob, podnikajících v peněžnictví a oblastech úzce navazujících. Členství 

  •  je vyhrazeno bankám a pobočkám zahraničních bank s licencí ČNB;

V současné době Česká bankovní asociace (ČBA) sdružuje  38 bank, reprezentujících více než 99% bankovního sektoru.

K úkolům asociace patří zejména:

  • zastupovat a prosazovat společné zájmy členů ve vztahu k Parlamentu, vládě, České národní bance a dalším právním subjektům;
  • prezentovat roli a zájmy bankovnictví vůči veřejnosti a zahraničí;
  • podílet se na standardizaci postupů v bankovnictví a na vytváření odborných usancí, podporovat harmonizaci bankovní legislativy s legislativou Evropské unie.

Osu činnosti ČBA tvoří několik základních aktivit. Především se angažuje v průběhu přípravy různých zákonných a podzákonných norem (v oblastech bankovního dohledu, platebního styku, kapitálového trhu a cenných papírů, hypotečního bankovnictví, účetnictví a daňové problematiky, vnitřního auditu). Jako místo, vytvářející připomínky, veřejně deklarující svá stanoviska a nabízející spolupráci zákonodárné i výkonné moci, je aktivní ve všech fázích legislativního procesu. Rovněž nabízí spolupráci při prevenci bankovní a finanční kriminality, jakož i  legalizace výnosů z trestné činnosti. Rozsahem menší avšak nikoli bezvýznamnou část jejích aktivit tvoří pořádání odborných seminářů, rozvíjení pracovních vztahů s regulačními orgány a ostatními subjekty finančního trhu či vydávání doporučujících standardů bankovních aktivit (většina je zaměřena na oblast bankovní a finanční bezpečnosti). Viditelně se rovněž angažuje v oblasti finančního vzdělávání.

Od 1. července 2004 se ČBA, po osmi letech korespondenčního členství, stala plným členem Evropské bankovní federace (EBF/FBE). Jde o sdružení asociací komerčních bank z členských zemí EU a Norska, Švýcarska a Islandu (plní členové) a dalších bankovních asociací z Andorry, Monaka a zemí východní a jihovýchodní Evropy včetně Ruska a Turecka (přidružení členové).

Evropská bankovní federace představuje nejvýznamnějšího nevládního partnera orgánů EU v oblasti bankovnictví. Reprezentuje zájmy 4500 evropských bank zaměstnávajících více než 2,1 miliony lidí.

ČBA vstoupila zároveň  i do Evropské rady pro platby (European Payments Council – EPC). EPC je rozhodovacím a koordinačním orgánem, který zastřešuje evropský bankovní sektor v oblasti platebního styku. Jeho základním posláním je podílet se na vytváření , tedy rozšiřování a fungováníJednotného eurového platebního prostoru (Single Euro Payments Area /SEPA/ - oblast, v níž jsou základní typy plateb v euro prováděny za stejných podmínek. Těmi jsou jednoduchost a cena stanovenábez ohledu na to, zda půjde o platby uvnitř státu nebo služby přeshraniční. EPC sdružuje 64 členů z 27 evropských zemí – banky a bankovní sdružení reprezentující různé segmenty bankovnictví. Prosazuje rozvoj celoevropských platebních instrumentů, a to cestou samoregulačních aktivit bankovního sektoru. Úzce spolupracuje s regulačními orgány EU – zejména Evropskou centrální bankou, Evropskou komisí a Eurosystémem.