Evropská legislativa připravovaná v České republice

PDF versionPDF version
06.02.2016

K dispozici na tomto odkazu: http://eur-lex.europa.eu

05.02.2016

Bank Recovery and Resolution Directive (BRRD)

Zákon o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu a zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu, byly publikovány na konci prosince 2015 ve Sbírce zákonů pod číslem 374/2015 Sb. s účinností od 1. 1. 2016.

04.02.2016

Deposit Guarantee Schemes Directive (DGS)

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu a v souvislosti s úpravou systému pojištění vkladů, byl publikován na konci prosince 2015 ve Sbírce zákonů pod číslem 375/2015 Sb. s účinností od 1. 1. 2016.

03.02.2016

Markets in Financial Instruments Directive (MiFID)

Jedná se o aktualizaci již platné směrnice zabývající se vytvořením skutečného jednotného trhu pro investiční služby a činnosti zajištěním harmonizovaného vysokého stupně ochrany investorů do finančních nástrojů jako jsou akcie, dluhopisy, deriváty a různé strukturované produkty.

Transpozice směrnice do národní legislativy (termín 3. 7. 2016) je v gesci Ministerstva financí. Návrh novelizovaných právních předpisů byl do vlády předložen 9. 9. 2015.

02.02.2016

UCITS (Undertakings for Collective Investments in Transferable Securities)

Jedná se o rámec pro investiční produkt, který je jako jediný v EU skutečně harmonizovaný a prodávaný přes hranice.

Transpozice UCITS V do národní legislativy (termín 18. 3. 2016) je v gesci Ministerstva financí, první čtení návrhu zákona proběhlo 7. 10. 2015.

Legislativní průběh je možno sledovat zde.

01.02.2016

Directive 2014/92/EU of the European Parliament and of the Council of 23 July 2014 on the comparability of fees related to payment accounts, payment account switching and access to payment accounts with basic features

Směrnice se zabývá standardizací terminologie, srovnávacími internetovými stránkami, službou změny poskytovatele (tzv. switching) a tzv. základním platebním účtem.

MF připravilo návrh novelizace zákona o platebním styku (č. 284/2009 Sb.). V nejbližší době by se měla návrhem zabývat LRV, následně vláda.

31.01.2016

Directive (EU) 2015/2366 of the European Parliament and of the Council of 25 November 2015 on payment services in the internal market, amending Directives 2002/65/EC, 2009/110/EC and 2013/36/EU and Regulation (EU) No 1093/2010, and repealing Directive 2007/64/EC

​Cílem legislativního kroku byla revize Směrnice č. 2007/64/EC o platebních službách na vnitřním trhu v oblastech, které se ukázaly jako problematické po implementaci původní PSD. Nově jsou včleněny části zohledňující tržní a technologický vývoj a požadavky na bezpečnost. Návrh rozšiřuje působnost PSD z hlediska teritoriálního i měnového, posiluje práva spotřebitelů, pokud jde o převody peněz mimo EU. Reaguje na vývoj digitálních inovativních služeb, zahrnuje nové oblasti související s poskytováním internetových elektronických plateb bez použití karty. Na poskytovatele platebních služeb (PPS) klade vyšší nároky na zabezpečení internetových plateb a na autentizaci klienta. Část původních ustanovení PSD doplňuje a zpřesňuje či zpřísňuje, mění rozsah odpovědnosti za neautorizované platby.

Směrnice byla publikována 23. prosince 2015 a po uplynutí 20 denní lhůty vejde v platnost i účinnost. Termín pro implementaci je 24 měsíců. V ČR bude řešeno vytvořením zcela nového zákona o platebním styku. ČBA je připravena s MF a ČNB na přípravě nové legislativy aktivně spolupracovat.

28.01.2016

Regulation on Multilateral Interchange Fees (MIFs)

Nařízení MIFs zavádí maximální výši mezibankovních poplatků pro transakce prostřednictvím debetních a kreditních karet (a spolu s PSD2 zavést zákaz příplatků obchodníka za tyto platby). Během přechodného období 22 měsíců mají limity platit u přeshraničních transakcí (spotřebitel použije kartu v jiné zemi nebo prodejce využije banku v jiné zemi), později mají platit i u transakcí domácích. Deklarovaným cílem návrhu ze strany EK je podpora bezpečných, inovativních a konkurenčních plateb kartou na vnitřním trhu.

27.01.2016

Cílem je zajištění přechodu od nejednotného platebního styku v zemích EHP na jednotná pravidla a celoevropské standardy, odstranění rozdílů mezi domácími a přeshraničními eurovými platbami.

Na neeurové země včetně ČR navržená změna přímé dopady nemá, pro eurové platby zde v ČR platí původní termín povinného přechodu na SEPA - 31. 10. 2016.

26.01.2016

Revision of the Anti-Money Laundering Directive (AMLD)

​Obsahuje několik koncepčních změn, např. rozšíření působnosti jednak pokrytím odvětví hazardních her, jednak snížením prahové hodnoty pro identifikaci a kontrolu klienta pro obchodníky se zbožím vysoké hodnoty u hotovostních transakcí z 15 000 EUR na 10 000 EUR. Mezi další změny lze zařadit i zavedení nového systému hodnocení rizik jak na národní, tak i na vnitrostátní úrovni, přidání nových opatření týkajících se informací o skutečném majiteli, zejména povinnost zřídit rejstřík skutečných vlastníků právnických osob a trustů, zrušení rovnocennosti režimů třetích zemí a sladění správních sankcí.

Ministerstvo financí v září 2015 předložilo vládě návrh novely zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, kterou je řešena transpozice AMLD. Uvedená novela má nabýt účinnosti 1. 7. 2016, s výjimkou části třetí (změna zákona o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob), která má nabýt účinnosti 1. 1. 2017.

Stránky