Bankovní pojmy

Zadejte pojem v češtině, který chcete vyhledat
Write a term you want to search for
“Bezpapírové” platby Platby prováděné bez papírových instrumentů, např. elektronické platby a internetové bankovnictví. Paperless payments Payments made without paper instruments, for example electronic payments and Internet Banking.
“Dojná kráva” Podnikatelská činnost, která je pro majitele hlavním zdrojem zisku, z něhož může financovat další, rizikovější aktivity. Cash cow A business that is viewed by its ownership as a dependable generator of profits that can resource other, riskier activities undertaken by the group.
“Jojo” akcie Označuje velmi volatilní akcii, jejíž cena se rapidně mění. Yo-yo stock A description of a very volatile stock whose price changes rapidly.
“Reaganomika” Hospodářský program uskutečňovaný za vlády prezidenta Ronalda Reagana od roku 1980. Ten kladl důraz na nízké daně, vysoké výdaje na obranu a snižování sociálních výdajů. Reagonomics An economic programme followed by the administration of President Ronald Reagan beginning in 1980. It stressed lower taxes, higher defence spending, and curtailed spending for social services.
“Stopnutý” Jestliže je aktivován stop-příkaz a pozice vypořádána, obchodník je stopnutý. Stopped out When a stop order is activated and a position is offset, the trader has been "stopped out."
A-D Označení pro ukazatel stoupání a klesání, který sleduje rozdíl mezi počtem akcií, jejichž cena roste, a počtem akcií, jejichž cena klesá během určitého období. Technický indikátor šíře trhu; z vývoje linie stoupání a klesání lze poznat, zda jde o medvědí nebo býčí trh. A-D Stands for Advance-Decline and measures the number of issues trading above their previous closing prices less the number trading below their previous closing prices over a particular period. It is a technical measure of market breadth and the steepness of the A-D line graphically indicates whether a strong bull or bear market is underway.
A.A.A. Americká arbitrážní asociace. Pravděpodobně největší arbitrážní fórum a instituce svého druhu na světě. Velká část případů, které se řeší podle jejích pravidel a procedur, je amerického původu, ačkoli A.A.A. má i specifická pravidla pro mezinárodní případy. A.A.A. American Arbitration Association. Perhaps the world's largest arbitration forum and institution; the great bulk of cases handled under its rules and procedures are domestic US cases, although the A.A.A. does have specific rules for international cases.
A/c Zkratka slova účet (account). A/c The abbreviation for the word "account".
A/d Po datu. A/d After date.
AAA Nejvyšší rating pro dluhopisy (zejména americké podnikové a municipální) s největší kvalitou, který udílejí dvě nejvýznamnější americké ratingové agentury Standard and Poor’s a Moody’s. Dlužník AAA má nejmenší pravděpodobnost nesplacení jistiny a úroku. AAA (Triple A) Top rating for bonds (primarily US corporate and municipal) of the highest quality awarded by Standard and Poors or by Moodys, the two principal American rating companies. An AAA issuer is viewed as least likely to miss payments on principal and interest.
AAR Proti všem rizikům. AAR Against all risks.
Ab initio Latinský termín znamenající "od začátku". Ab initio A Latin phrase meaning "From the start".
Abnormální výnosy Část zisku, která není tvořena systematickými vlivy (pohybem tržních cen). Abnormální výnosy jsou ty, které přesahují předpovídané očištěné výnosy z pohybu tržních cen. Abnormal returns The component of the return that is not due to systematic influences (market wide influences). Abnormal returns are above those predicted by the market movement alone.
ABO Obligace na akumulovaný zisk. ABO Accumulated Benefit Obligation.
Absolutní právní titul Nejvyšší a nejbezpečnější možná úroveň právního titulu vlastnictví, kterou lze udělit při nabytí půdy. Absolute title This is the highest level of title and the most secure that can be conferred by obtaining registered title to land.
Absolutní přednost Pravidlo, podle kterého v případě likvidace podniku musejí být prioritní věřitelé zcela uspokojeni dříve, než sekundární věřitelé obdrží jakoukoli platbu. Absolute priority The rule in bankruptcy proceedings whereby senior creditors are required to be paid in full before junior creditors receive any payment.
Absolutní výhoda V roce 1776 vytvořil Adam Smith teorii absolutní výhody. Ta stanovuje, že země jsou efektivní při výrobě určitého druhu zboží díky příznivému klimatu, zkušenostem nebo přístupu k přírodním zdrojům. Ukazuje, jaký prospěch mohou mít spotřebitelé z výrobní a obchodní specializace. Absolute advantage In 1776 Adam Smith argued for a theory of Absolute Advantage. This states that countries are efficient at producing some goods because of good climate, expertise or access to natural resources. It shows how consumers in both countries can be better off with specialization of production and trade.
Absorbovaný(cenný papír) Cenný papír lze označit za absorbovaný, jestliže se vyrovnávají nabídky k nákupu a k prodeji. V tomto bodě trh s cennými papíry dosáhne tzv. absorpčního bodu a odmítá další nabídky, pokud nejsou provázeny cenovými ústupky. Tento pojem se používá v souvislosti s majetkovými cennými papíry. Absorbed Securities are said to be "absorbed" as long as there are corresponding orders to buy and sell. Here the market has reached the absorption point and further assimilation is impossible without an adjustment in price. This term refers to general equities.
Absorpční bod V průběhu obchodování s cennými papíry dochází k absorpci nákupních a prodejních příkazů. Jestliže další absorpce není možná bez cenového přizpůsobení, pak cenný papír dosáhl svého absorpčního bodu. Absorption point During market trading, securities are absorbed when there are corresponding orders to buy and sell. When further absorption is impossible without an adjustment in price, the security has reached its absorption point.
ACRS Zrychlená metoda obnovování majetku. ACRS Accelerated Cost Recovery System.
ACU Asijská měnová jednotka. ACU's Asian currency units.
Adresát Osoba, které je určeno odesílané zboží. Strana, které je určeno odesílané zboží. Consignee The person to whom goods are consigned.
Advokát Osoba zákonně oprávněná zastupovat druhého u soudu. Solicitor A person legally qualified to represent another in a court of law.
AEX Amsterodamské burzy. AEX Amsterdam Exchanges.
Affiant Osoba dávající místopřísežné prohlášení. Affiant A person who makes a sworn statement.

Stránky