Základní nástroje SEPA

PDF versionPDF version

Příprava Single Euro Payments Area začala v roce 2004, postupně probíhal vývoj základních nástrojů, jejich zdokonalování, implementace a budování infrastruktur SEPA.

Podstatou SEPA je integrace těchto základních nástrojů: bezhotovostní převody, inkasa, platební karty.

Bezhotovostní převody a inkasa se v SEPA řídí soubory pravidel – tzv. SEPA Rulebooks, které stanovují provozní postupy, technické normy, definují lhůty a upravují další povinnosti. Pravidla jsou závazná pro ty finanční instituce, které k danému systému SEPA smluvně přistoupí (uzavírají tzv. Adherence Agreement).
Pro platební karty je stanoven soubor zásad a požadavků, kterým se vydavatelé, příjemci, kartové systémy a provozovatelé budou muset přizpůsobit – tzv. rámec SEPA pro platební karty (SEPA Cards Framework).

Pravidla systémů SEPA pro bezhotovostní převody a inkasa jsou ročně inovována. Inovace probíhají podle předem stanoveného postupu tak, aby své připomínky a náměty mohly sdělit všechny zainteresované strany. Nejprve je (prostřednictvím EPC) vyhlašována veřejná konzultace, návrhy jsou pak posuzovány jednotlivými orgány EPC, odsouhlasené změny jsou promítnuty do nové verze Souboru pravidel (Rulebook), který schvaluje Plenární shromáždění EPC. Nová pravidla musí být vždy zafixována 12 měsíců předem, aby se na ně všechny zúčastněné subjekty mohly předem připravit. Platné verze Souborů pravidel pro behotovostní úhrady a inkasa jsou vždy dostupné na webových stránkách EPC.

  • SYSTÉM SEPA PRO BEZHOTOVOSTNÍ ÚHRADY - „SEPA CREDIT TRANSFER SCHEME“: systém byl spuštěn dne 28.1.2008, zapojeno je přes 4 500 evropských institucí. Registr účastníků je publikován na webových stránkách EPC a je měsíčně aktualizován.
  • SYSTÉM SEPA PRO INKASO - - „SEPA DIRECT DEBIT SCHEME“: systémy pro SEPA inkasa oficielně zahájily činnost 2.11.2009, registry účastníků jsou rovněž zveřejněny na webových stránkách EPC. Rozlišují se dva systémy - SEPA Direct Debit Core Scheme (základní) a systém SEPA Business to Business Direct Debit Scheme (pro podnikatelské subjekty). Systém B2B spotřebitelé využívat nemohou, jeho rozdíl proti základnímu schematu Core Scheme spočívá v tom, že plátce není oprávněn požadovat vrácení prostředků autorizované transakce (tzv. refund).V současné době je připravováno ještě další schema SEPA inkas, a to pro inkasa fixních částek.
  • PLATEBNÍ KARTY: cílem sjednocení podmínek v oblasti platebních karet je, aby klient byl zatížen srovnatelným poplatkem za vydání karty, za transakce provedené touto kartou, přičemž transakce by měla být všude stejně rychle zaúčtována a karty by měly být akceptovány na každém terminálu, u každého obchodníka v rámci celé EU, resp. SEPA.

S budováním jednotné SEPA platební oblasti souvisí také tzv. SECA - Jednotná oblast pro hotovostní služby v eurech, která zahrnuje pravidla a požadavky na subjekty zpracovávající hotovost.