Sepa

PDF versionPDF version

Upozornění

Česká bankovní asociace upozorňuje na změny u SEPA plateb, které budou platit od konce října 2016.

Více ZDE.

 

SEPA

 

 

 

 

Důležitou součástí budování jednotného trhu Evropské unie (EU) je integrace v oblasti platebního styku. Po zavedení společné měny euro bylo třeba řešit také sjednocení platebního styku u bezhotovostních plateb. Základem se zde stalo vytvoření tzv. Jednotné oblasti pro platby v eurech - SEPA (Single Euro Payments Area).

Vize SEPA byla zformulována v roce 2002, kdy evropské banky a asociace vydaly následující prohlášení:

„My, evropské banky a Asociace evropského úvěrového sektoru:

  • sdílíme společnou vizi, že platby v Evropě jsou domácími platbami,
  • spojujeme své síly s cílem naplnit tuto vizi k užitku evropských klientů, průmyslu, jakož i bank, a proto
  • zavedeme naši „Jednotnou oblast pro platby“.

Evropský bankovní sektor se ujal vývoje základních nástrojů a schémat pro SEPA platby, banky k tomuto účelu založily nový koordinační a rozhodovací orgán - Evropskou radu pro platební styk (European Payments Council – EPC). Pro naplnění vize SEPA bylo nejprve potřeba vytvořit harmonizované právní prostředí – to zabezpečila Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2007/64/ES o platebních službách na vnitřním trhu, která byla začleněna do národní legislativy jednotlivých zemí EU; v České republice (ČR) do zákona č. 284/2009 Sb., o platebním styku. Souběžně s legislativou byla v EPC připravována pravidla pro jednotné základní typy bezhotovostních plateb, byly vytvářeny tzv. SEPA Rulebooks pro úhrady a inkasa a definovány jednotné podmínky pro platby kartou.
Systém SEPA je podporován Evropskou komisí, Evropským parlamentem a Evropskou centrální bankou.

NÁRODNÍ PLÁN IMPLEMENTACE SEPA V ČR

Poslední verze 02 – říjen 2013 je ZDE.

SEPA se týká pouze plateb v eurech

Zásadní krok k reálnému fungování Jednotné oblasti pro platby v eurech byl učiněn v roce 2008, kdy zahájil činnost systém SEPA pro bezhotovostní převody (úhrady). V listopadu 2009 následovalo spuštění systémů SEPA pro inkasa (SEPA Direct Debit). Systémy inkas SEPA umožňují inkasovat platby mezi účty klientů v různých zemích. Systémy fungují ve dvou variantách: inkaso základní (SDD Core Scheme) a inkaso pro podnikatele (SEPA Business to Business Direct Debit Scheme-B2B). K inovacím systémů dochází na základě veřejných konzultací vyhlašovaných Evropskou radou pro platební styk.

Rozhodujícím krokem pro skutečné fungování jednotných plateb v rámci celé SEPA je přijetí dokumentu Nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví technické požadavky pro úhrady a inkasa v eurech (a kterým se mění nařízení ES č.924/2009). Toto nařízení je k dispozici ZDE.

Toto nařízení, které dne 14. února 2012 schválil Evropský parlament, završuje dlouhodobý náročný projekt budování SEPA v oblasti bezhotovostních úhrad a inkas. Nařízení stanoví pravidla pro úhrady a inkasní transakce denominované v eurech v rámci EU, pokud se poskytovatel platebních služeb, plátce i příjemce nacházejí v EU. V nařízení je stanoven závazný termín, kdy poskytovatel platebních služeb dosažitelný pro vnitrostátní úhradu musí být dosažitelný i pro přeshraniční úhradu a stejně tak stanoví termín povinné dosažitelnosti u inkasních plateb. Je zde zakotvena povinná dostupnost plateb (tz. že si plátce nesmí určovat členský stát, ve kterém se má nacházet účet, na který zasílá platbu, a totéž si nesmí určovat ani příjemce inkasních plateb). Nařízení dále stanoví požadavky na interoperabilitu platebních schémat a zejména konečné termíny, dokdy musí být bezhotovostní úhrady a inkasa platby všude v SEPA v souladu s požadavky definovanými tímto Nařízením (jsou např. stanoveny povinné náležitosti platebního příkazu, povinně přenášená data, standardy, formáty a základní pravidla). Nově jsou definovány i povinnosti týkající se používání čísla účtu v mezinárodním formátu IBAN a bankovních kódů BIC. Členské státy musí zavést postupy pro mimosoudní vyřizování stížností. Důsledky Nařízení se zprvu (v roce 2014) nejvýrazněji projeví v zemích eurozóny, které musejí do této doby převést na podmínky SEPA i vnitrostátní (eurový) platební styk.

 

CÍL JEDNOTNÉ OBLASTI SEPA

SEPA má zajistit u eurových plateb odstranění rozdílů mezi platbou přeshraniční a vnitrostátní. Pro občany EU se oba tyto typy mají stát platbami „domácími“, tak aby klient nemusel rozlišovat, zda jde o platbu do jiné země nebo např. jen do sousedního města. K eurovému platebnímu styku tak může stačit jediný účet kdekoliv v rámci SEPA. Přínosem pro klienty tak bude větší komfort a pohodlí, a zejména zvýšení konkurence nabízených služeb, které má vést k jejich zlevňování a zrychlení vývoje inovativních řešení. Pro provádění plateb mají všude v SEPA platit stejné základní podmínky. Jsou stanoveny povinné náležitosti plateb, klient ví předem, které údaje musí kdekoliv v SEPA poskytnout pro platbu bance nebo jinému poskytovateli platebních služeb a které informace přesně protistrana transakce obdrží (to by bez SEPA nebylo dobře možné, neboť různé národní platební systémy nejsou vzájemně kompatibilní). Unifikace SEPA plateb bude znamenat celkové zefektivnění eurového platebního styku, očekávají se značné úspory pro klienty - uživatele platebních služeb i pro poskytovatele platebních služeb (do 6 let by úspory měly činit celkem 123 mld. €).

EVROPSKÁ RADA PRO PLATEBNÍ STYK (EPC)

Hlavním zdrojem informací o SEPA jsou webové stránky Evropské rady pro platební styk (EPC):

www.europeanpaymentscouncil.eu

Evropská rada pro platební styk (European Payments Council) vznikla v roce 2002. V roce 2004 změnila svou strukturu, přijala nové stanovy a podstatně rozšířila okruh svých členů. EPC je nejvyšším orgánem komerčního sektoru s rozhodovací pravomocí pro oblast platebního styku. Jejími členy jsou úvěrové instituce (banky, spořitelny, družstevní banky) a jejich národní a evropská sdružení a federace. Zastoupeny jsou všechny státy EU.

Hlavním úkolem EPC je vývoj nástrojů SEPA. Sektor úvěrových institucí převzal v EU v tomto směru rozhodující roli a zavázal se vytvořit pod záštitou EPC pravidla pro nástroje, které byly vytipovány jako základ pro fungování SEPA. V EPC působí pracovní a expertní skupiny, v nichž jsou připravovány jednotné postupy, pokyny a standardy. Pravidla jsou schvalována na Plenárních shromážděních EPC. Zde má každá členská země vymezený počet hlasů, kriteriem je počet obyvatel a počty platebních transakcí (a zda se jedná o eurovou či neeurovou zemi). Rozhodnutí EPC jsou přijímána formou usnesení, která mají samoregulační charakter a jejichž implementaci EPC následně monitoruje.

Na stránkách EPC jsou k dispozici všechny podrobné informace k SEPA, jsou zde jmenovité seznamy bank, které přistoupily k systémům SEPA a které se smluvně zavázaly dodržovat požadavky stanovené Soubory pravidel SEPA (SEPA Rulebooks) pro bezhotovostní úhrady a inkasa.
 

  • ZAPOJENÍ ČBA V EUROPEAN PAYMENTS COUNCIL

Česká bankovní asociace se stala členem EPC v roce 2004. Zástupce ČBA je členem Plenárního shromáždění EPC (ČR zde má 1 mandát), experti ČBA dlouhodobě působí v některých pracovních skupinách EPC (SEPA Payment Schemes Working Group, Cash Working Group, Cards Working Group).

  • NÁRODNÍ KOORDINAČNÍ VÝBOR PRO ZAVEDENÍ SEPA V ČR (NKV SEPA)

Národní koordinační výbor pro zavedení SEPA v ČR byl zřízen rozhodnutím prezidia ČBA v roce 2008. Mezi jeho hlavní cíle patří
- sledování vývoje SEPA (včetně zásadních regulačních a samoregulačních opatření
přijímaných nebo doporučovaných na úrovni evropských orgánů)
- kontrola a monitorování implementace SEPA v České republice,
- koordinace transformačních procesů v platebním styku na služby SEPA,
- komunikace zaměřená na zvýšení informovanosti o projektu SEPA,
- zajištění přípravy Národního plánu implementace SEPA pro Českou republiku.

Cíle činnosti Výboru budou aktualizovány v návaznosti na postup příprav na zavedení zákonné měny euro v České republice. Členy NKV SEPA jsou zástupci České národní banky, Ministerstva financí, Hospodářské komory ČR, Svazu průmyslu a dopravy ČR, České asociace treasury, Sdružení českých spotřebitelů, Sdružení pro bankovní karty a experti ČBA. Zástupci NKV SEPA se pravidelně účastní zasedání evropského fóra národních koordinačních výborů pro SEPA, organizovaných Evropskou komisí.

  • NATIONAL ADHERENCE SUPPORT ORGANISATION

Pro usnadnění organizačních a administrativních záležitostí spojených s přistupováním poskytovatelů platebních služeb k systémům SEPA byly v zemích SEPA zřízeny tzv. National Adherence Support Organisation (NASO). V ČR tuto funkci pro své členské instituce plní ČBA. NASO ČBA zajišťuje kontrolu dokumentů předkládaných členy České bankovní asociace pro přistoupení k systémům SEPA. Kontaktní adresa je: naso@czech-ba.cz

NASO se řídí pravidly stanovenými v dokumentech EPC Guide to the Adherence Process. Pro přistupující instituce je NASO (v případech vymezených pravidly EPC) administrativně kontaktním místem. Příslušné dokumenty, které vyžaduje EPC jsou k dispozici ke stažení na webu EPC. Na webu EPC jsou pro každý z fungujících systémů SEPA uvedeny v části Register of Participants : datum účinnosti přistoupení, datum zveřejnění v registru a termín pro doručení žádosti o přistoupení EPC. NASO ČBA konkrétní termíny pro předkládání žádosti nestanovuje, postup pro podání žádosti je však třeba s NASO ČBA předem zkonzultovat.

  • PŘISTUPOVÁNÍ K SYSTÉMŮM SEPA

Banky působící v ČR přistupují k SEPA na základě svých individuálních rozhodnutí - jednotlivě nebo v rámci celých finančních skupin. Přehled účastníků z ČR zapojených ve třech funkčních systémech SEPA (tj. pro SEPA Credit Transfer Scheme, SEPA Direct Debit Scheme - Core i B2B) lze nalézt na webových stránkách EPC. 

 

  • REJSTŘÍK INKASNÍCH PŘÍJEMCŮ – „RIP“

Pro účely SEPA byl v r. 2010 zprovozněn Registr inkasních příjemců, který ve spolupráci s ČBA vytvořila a spravuje Česká národní banka. Důvodem vybudování registru RIP jsou požadavky systému SEPA Direct Debit (SDD), kde jedním z údajů vyplňovaných při platbě je tzv. „Creditor Identifier“. Identifikátor má umožnit plátci a jeho bance zkontrolovat údaje o subjektu v žádosti o inkaso s údaji uvedenými v souhlasu s inkasem („SEPA MANDATE“). Některé země pro účely SEPA využívají identifikační kódy příjemců zavedené již dříve (např. pro vnitrostátní platební styk), v ČR se identifikační kód příjemce inkas nepoužíval. Centralizovaný registr RIP je zveřejněn na webových stránkách ČNB – v části Platební styk / Číselníky, registry. Požadavek na přidělení kódu podává příjemce inkas prostřednictvím své banky, která následně žádá o přidělení kódu ČNB.

  • SOUHLAS S INKASEM SEPA - "SEPA MANDATE"

Podmínkou provádění SEPA inkasa je udělení souhlasu plátce k zatížení jeho účtu. SEPA MANDATE má stanovené náležitosti, vzory formuláře jsou k dispozici v jazykových verzích pro všechny členské země na webu EPC. 
 

  • ELEKTRONICKÝ VÝPIS Z ÚČTU – NÁRODNÍ FORMÁT XML – ČESKÁ REPUBLIKA

Byl vytvořen standard – jednotný formát, který by měl usnadnit práci s výpisy a jejich využití v systémech používaných korporátními klienty. Standard s doprovodnými dokumenty je dostupný v části Standardy.