Fond pojištění vkladů

PDF versionPDF version

Fond pojištění vkladůFond pojištění vkladů (dále jen Fond) poskytuje náhrady vlastníkům vkladů u bank a stavebních spořitelen, které nemohly dostát svým závazkům. Vznikl zákonem č. 156/1994 Sb. ze dne 24. července 1994; řídí se zákonem o bankách č. 21/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Svou činnost začal fakticky vykonávat od 1. ledna 1995. Původně byly podle zákona č. 156/1994 Sb. pojištěny pouze bankovní vklady fyzických osob vedených v českých korunách na jméno, příjmení, adresu a datum narození vkladatele, a to ve výši 80% hodnoty pojištěných vkladů, nejvýše však do limitu 100 000 CZK pro jednoho vkladatele u jedné banky. Roční příspěvek banky byl stanoven na 0,5% z celkového objemu pojištěných vkladů fyzických osob ke dni 31. prosince běžného roku.

Podle zákona č. 83/1995 Sb., s účinností od 1. července 1995, jsou pojištěny i stavební spořitelny, resp. vklady fyzických osob vedených v českých korunách na jméno, příjmení, adresu a datum narození vkladatele, ve stejné výši a se stejným limitem jako u bank. Roční příspěvek stavebních spořitelen do Fondu byl stanoven na 0,1% ze čtvrtletního průměrného objemu pojištěných vkladů v běžném roce.

Podle zákona č. 16/1998 Sb., s účinností od 6. února 1998, byl zvýšen maximální limit pro výplatu náhrad vkladatelů bank a stavebních spořitelen na 300 000 CZK pro jednoho vkladatele u jedné banky.

Novelou zákona o bankách, č. 165/1998 Sb., s účinností od 1. září 1998, jsou navíc pojištěny vklady fyzických osob vedené na identifikační číslo fyzické osoby - podnikatele a pojištění je rozšířeno i na vklady právnických osob vedených v českých korunách na jméno nebo název právnické osoby, její sídlo a identifikační číslo. Náhrady se poskytují vkladatelům ve výši 90% hodnoty pojištěných vkladů, maximálně však do limitu 400 000 CZK pro jednoho vkladatele u jedné banky.

Podle další novely zákona o bankách, č. 319/2001 Sb., s účinností od 7. září 2001, jsou navíc pojištěny i devizové vklady. Náhrady se poskytují vkladatelům ve výši 90% hodnoty pojištěných korunových i devizových vkladů, maximálně však do limitu 25 000 EUR pro jednoho vkladatele u jedné banky.

Poslední novela zákona o bankách č. 126/2002 Sb., s účinností od 1.května 2002, vymezuje rozhodná data pro výpočet výše dodatečné náhrady úroků z pohledávek z vkladů v případě jednotlivých dotčených bank, které jsou převážně v konkursu.

Dnem zahájení výplaty dodatečných náhrad přecházejí na Fond pojištění pohledávek z vkladů pohledávky vkladatelů za bankou ve výši práv vkladatelů na plnění z Fondu pojištění pohledávek z vkladů.

Za dobu své existence vyplatil Fond náhrady vkladů klientům 10 bank v celkové výši cca 12,7 mld. CZK.

Fond pojištění vkladů se stal v květnu 2002 jedním ze zakládajících členů Mezinárodní asociace pojistitelů vkladů (International Association of Deposit Insurers), jejíž hlavním cílem je přispět ke stabilitě finančních systémů podporou mezinárodní spolupráce v oblasti pojištění vkladů, formulovat doporučení k posílení efektivnosti fungování systémů pojištění vkladů, usnadňovat sdílení a výměnu zkušeností a informací a zabývat se výzkumnými otázkami v oblasti pojištění vkladů.

Více informací lze nalézt na oficiálních stránkách Fondu pojištění vkladů.