Projekt www-stránek

PDF versionPDF version

Společný projekt www-stránek o finančním vzdělávání vedený Českou bankovní asociací

*****

Souhrnná informace o projektu www-stránek o finančním vzdělávání www.financnivzdelavani.cz

*****

K projektu společných www-stránek se sdružily profesní asociace a další subjekty působící na finančním trhu v ČR a je podporován jak Českou národní bankou, tak Ministerstvem financí ČR. Česká bankovní asociace tento projekt iniciovala a koordinovala. Česká bankovní asociace v rámci celého procesu vystupuje jako leader a hlavní koordinátor. Tato úloha vyplývá mimo jiné také z dominantního postavení bank v rámci finančního sektoru v České republice. Každá ze zúčastněných asociací v rámci projektu využívá jedinečnou možnost poskytnout zájemcům o lepší pochopení principu fungování finančních produktů potřebné informace: s tím je spojena věcná odpovědnost každé asociace za příspěvky, které tematicky spadají do sféry její působnosti.

Osvěta ve finančních záležitostech, kterou si projekt klade za cíl, spočívá v šíření prostřednictvím neziskového vzdělávacího webu a zaměřuje se na přiblížení jak fungování finančních produktů, tak přístupů k řešení potřeb, cílů a situací, které jsou nakonec s penězi vždy nějak spojeny.

Hlavními principy tohoto projektu www-stránek o finančním vzdělávání jsou:

 • nekomerčnost; celý projekt je pojat jako nekomerční, tj. neobsahuje reklamní sdělení, zhodnocení výhodnosti jednotlivých alternativ nebo jiná skrytá obchodní doporučení. V tomto projekt nalezl vzor v příslušných doporučeních OECD uváděných v rámci „Recommendation on Principles and Good Practices for Financial Education and Awareness“;
 • unikátnost; jedná se o jedinečný projekt tohoto druhu v České republice, který si však neklade za cíl zastupovat regulérní vzdělávání ve finančních záležitostech v rámci vzdělávacího systému;
 • jednoduchost a snadná přístupnost; www-stránky jsou koncipovány tak, aby informace byly dostupné všem zájemcům, bez ohledu na jejich technické zázemí. Proto byla preferována varianta webu zaměřeného textově s důrazem na použitelnost informací i po jejich vytištění a následnému užití již bez počítače;
 • dobrovolnost edukace; projekt je koncipován jako jeden ze zdrojů informací v oblasti finančních produktů a služeb. Jakožto svého druhu „slabikář“ uvádějící do světa financí si neklade za úkol nutit kohokoliv k využívání těchto www-stránek, ale spíše přitáhnout zájemce, kteří by se chtěli umět orientovat ve standardní nabídce finančních nástrojů pro klienta jako jednotlivce a v informacích, které jim poskytují příslušné finanční instituce;
 • kontinuita; v průběhu prvního roku fungování www-stránek bude provedeno jejich vyhodnocení a následná aktualizace. Projekt bude pokračovat i v dalších letech. Pro tuto dlouhodobou etapu projektu správy www-stránek o finančním vzdělávání je předpokládáno vytvoření odpovídající řídící struktury na základě shody zainteresovaných partnerů - profesních asociací.

Struktura www-stránek je rozdělena do několika oblastí lišících se způsobem, jak je na problematiku nahlíženo. Jedná se buď o pohled přímo přes jednotlivé finanční produkty a služby nebo přes potřeby plynoucí z toho, že se jako osoby v průběhu času nacházíme v rozličných životních etapách nebo situacích, které vyžadují odpovídající reakci i z pohledu finančního. Nedílnou součástí www-stránek jsou také slovníky pojmů pro jednotlivé oblasti, které poskytují laikům ve světě financí vysvětlení odbornějších termínů.

Účelový pilíř:

Účelový pilíř se sestává ze dvou hlavních složek nahlížející na finanční potřeby každého z nás s ohledem na to, že se ocitáme buď v určité etapě životního cyklu nebo v nějaké konkrétní situaci, která může nastat prakticky kdykoliv:

 • životní etapy; v průběhu života procházíme různými údobími. Jak se mění naše věcné potřeby třeba založením rodiny, studiem, vstupem do důchodu, mění se i naše potřeby. Právě o těchto souvislostech pojednávají jednotlivé životní etapy.
 • životní situace; snad každý se občas potýká s potřebou řešit finanční aspekty nějaké konkrétní životní situace. Je mnoho věcí, které je nutno brát v potaz, bez ohledu na to, zda si hodláme půjčit, uložit nebo investovat peníze, pojistit se apod. Na ty hlavní, které je dobré zohlednit, upozorňujeme v části věnované rozličným životním situacím.

Produktový pilíř:

Hlavním úkolem produktového pilíře je seznámit zájemce o svět financí s principy, na kterých fungují rozličné finanční produkty a služby, se kterými se může běžně setkat v nabídce finančních institucí. Pilíř je rozdělen do částí podle jednotlivých segmentů finančního trhu a poskytuje i další užitečné informace.

 • Bankovnictví (včetně stavebního spoření apod.)
 • Finanční zprostředkování
 • Investování a finanční trhy
 • Leasing
 • Penzijní připojištění
 • Pojištění

*****